Compromís

En cas que l’Administració rebutgés el seu projecte, e-project realitza tots els documents complementaris exigits sense sobrecost.

En el cas que en un termini de tres anys el seu establiment fos objecte de denúncia per part de tercers, e-project l’hi donaria suport en la seva defensa de forma gratuïta mitjançant l’elaboració de tots els informes tècnics que fossin necessaris.

Incorporem al procés de projecte tota la normativa vigent des del primer moment, el que ens permet desenvolupar projectes legalment segurs.

Controlem que es respectin els procediments pel que fa a Seguretat i Salut per a realitzar els treballs en les degudes condicions de seguretat, organització i neteja.

Realitzem els mesuraments i certificacions dels treballs acabats, de manera que el client té la seguretat que els pagaments s’ajusten al que realment executat i a les condicions acordades en cada contracte.